Senin, 20 Juni 2011

soal bahasa jawa SD kelas 1

Standar kompetensi : Ngrungokakae
Kompentensi dasar : A. Ngrungokake lan mbedakake rupa-rupa swara basa
B. Ngocapake swara sing dirungokake khanti bener
C. Nyocokake gambar padha karo kabar sing dirungokake
D. Nggolongake gambar khanti dasar kabar sing dirungokake
Indikator :A. Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat
B. Melafalkan bunyi yang didengarkan dengan tepat
C. Mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengar
D. Menggolongkan gambar berdasarkan informasi yang didengar
Tujuan :A. Agar siswa dapat Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat
B. Agar siswa dapat melafalkan bunyi yang didengarkan dengan tepat
C. Agar siswa dapat mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengar
D. Agar siswa dapat menggolongkan gambar berdasarkan informasi yang didengar 1. NGRUNGOKAKE
 1. Ngrungokake lan mbedakake rupa-rupa swara sarta swara basa
 1. Rungokna sing diwaos gurumu banjur tirokna

aku


bapak
Mbakyu kangmas
Mbah putri mbah kakung

 1. Coba tirokna swarane kewan utawa barang sing tau korungoke, banjur mbedheken swara apa iku

Petog … petog … Dug …dug …
Iki swarane pitik babon iki swarane bedug

Cek … cek… meong … meong …
Iki swarane …. Iki swarane …

Theng … theng … kwek … kwek …
Iki swarane …. Iki swarane ….

Kring … kring cit … cit …
Iki swarane …. Iki swarane …. 1. Wenehana tandha garis (----) saka ukara menyang gambar sing cocok

Adik turu

Iku bapak

Embah putri
Iki ibu

Iki Danu

Nina sinau 1. Milah-milah gambar
Bunderan ing ngisor iki isenana nganggo angka sing cocog karo gambare • Tetumpakan


 • Kewan sikil papat • Piranti ngombe

 • Bangsane kembang • Piranti sikatanStandar kompetensi :Wicara
Kompetensi dasar :A. Nerangake isi gambar
B. Takon lan mangsuli karo kanca bab gambar
Indikator :A. Menjelaskan isi gambar
B. Bertanya jawab dengan teman tentang gambar
Tujuan :A. Agar siswa dapat menjelaskan isi gambar
B. Agar dapat bertanya jawab dengan teman tentang gambar

 1. WICARA
 1. Gambar ing ngisor iki tamatna banjur critakna 1. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
 1. Sapa bae sing ana kamar tamu?
 2. Pak Kadi lagi apa?
 3. Sapa sing lagi njahit?
 4. Toni lan ani lagi maca apa?
 5. Pira putrane pak Kadi?
 6. Apa jenenge alat kanggo njahit iku?
 7. Keluarga sing rukun uripe kepiye?
 8. Yen sregep sinau dadi kepriye?
Standar kompetensi :Maca
Kompetensi dasar : A. Maca seru aksara, wanda, tembung lan ukara sederhana
B. Maca seru tembung utawa ukara kanthi pocapan sing bener
Indikator :A. Mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana
B. Membaca nyaring, kata atau kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat
Tujuan :A. Agar siswa dapat mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana
B. Agar siswa dapat membaca nyaring, kata atau kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat

 1. MACA
 1. Ngenal aksara lan macane
Wacanen sing seruKuwi meja
Ku wi me ja
K u w i m e j a
Ku wi me ja
Kuwi meja


Iku mas bayu
I ku mas ba yu
I k u m a s b a y u
I ku mas ba yu
Iku mas bayu

 1. Wacanen kanthi seru

Bu Puji Sari
Bu Puji ibune Adit Sari adhine Adit

Pak Awang Toni
Pak awing bapake Adit Toni adhine Adit lan Sari


UJI KOMPETENSI

 1. Sebutna swara apa

 1. Kukuruyuk
Iki swara ….

 1. Meong meong meong
Iki swara ….

 1. Kring kring kring
Iki swara ….

 1. Kwek kwek kwek
Iki swara ….

 1. Cek cek cek
Iki swara ….

 1. Aranana

Ibu lagi Bayu lagi Nina lan ibu lagi
.. ….. …..

Amali lagi Buyung lagi Rendi lagi
.. …… ……

 1. Wenehana tandha ( x ) ing aksara a, b, utawa c sangarepe wangsulan sing koanggep paling bener

 1. Didhawuhi bapak, ibu kudu patuh lan dirungokake yaiku nganggo ….
 1. Irung b. kuping c. mata
 1. Topi dienggo ing sirah yen sepatu dienggo ana ing …..
 1. Sikil b. tangan c. driji
 1. Pitik jago unine kukuruyuk yen pitik babon unine ….
 1. Kwek kwek b. embek c. petok petok
 1. Bulik tindak pasar nitih becak rodane becak ana ….
 1. Loro b. telu c. papat
 1. Ibu Ima lagi masak sayur bayem ana ing ….
 1. Pawon b. kamar c. teras
 1. Kasur, bantal, guling, slimut iku piranti kanggo ….
 1. Mangan b. turu c. sinau
 1. Tika seneng nandur kembang saben sore ….
 1. Disapu b. dibubuti c. disirami
 1. Pelem mentah rasane kecut lek wis mateng rasane ….
 1. Legi b. sepet c. pait
 1. Adhike bapak sing lanang arane ….
 1. Pakdhe b. paklik c. bulik
 1. Sing kalebu piranti olahraga …..
 1. Raket, bal, kok
 2. Sapu, sulak, serbet
 3. Sendok, piring, garpu

1 komentar: