Senin, 20 Juni 2011

soal bahasa jawa SD kelas 1

Standar kompetensi : Ngrungokakae
Kompentensi dasar : A. Ngrungokake lan mbedakake rupa-rupa swara basa
B. Ngocapake swara sing dirungokake khanti bener
C. Nyocokake gambar padha karo kabar sing dirungokake
D. Nggolongake gambar khanti dasar kabar sing dirungokake
Indikator :A. Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat
B. Melafalkan bunyi yang didengarkan dengan tepat
C. Mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengar
D. Menggolongkan gambar berdasarkan informasi yang didengar
Tujuan :A. Agar siswa dapat Membedakan berbagai bunyi/suara tertentu secara tepat
B. Agar siswa dapat melafalkan bunyi yang didengarkan dengan tepat
C. Agar siswa dapat mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengar
D. Agar siswa dapat menggolongkan gambar berdasarkan informasi yang didengar 1. NGRUNGOKAKE
 1. Ngrungokake lan mbedakake rupa-rupa swara sarta swara basa
 1. Rungokna sing diwaos gurumu banjur tirokna

aku


bapak
Mbakyu kangmas
Mbah putri mbah kakung

 1. Coba tirokna swarane kewan utawa barang sing tau korungoke, banjur mbedheken swara apa iku

Petog … petog … Dug …dug …
Iki swarane pitik babon iki swarane bedug

Cek … cek… meong … meong …
Iki swarane …. Iki swarane …

Theng … theng … kwek … kwek …
Iki swarane …. Iki swarane ….

Kring … kring cit … cit …
Iki swarane …. Iki swarane …. 1. Wenehana tandha garis (----) saka ukara menyang gambar sing cocok

Adik turu

Iku bapak

Embah putri
Iki ibu

Iki Danu

Nina sinau 1. Milah-milah gambar
Bunderan ing ngisor iki isenana nganggo angka sing cocog karo gambare • Tetumpakan


 • Kewan sikil papat • Piranti ngombe

 • Bangsane kembang • Piranti sikatanStandar kompetensi :Wicara
Kompetensi dasar :A. Nerangake isi gambar
B. Takon lan mangsuli karo kanca bab gambar
Indikator :A. Menjelaskan isi gambar
B. Bertanya jawab dengan teman tentang gambar
Tujuan :A. Agar siswa dapat menjelaskan isi gambar
B. Agar dapat bertanya jawab dengan teman tentang gambar

 1. WICARA
 1. Gambar ing ngisor iki tamatna banjur critakna 1. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
 1. Sapa bae sing ana kamar tamu?
 2. Pak Kadi lagi apa?
 3. Sapa sing lagi njahit?
 4. Toni lan ani lagi maca apa?
 5. Pira putrane pak Kadi?
 6. Apa jenenge alat kanggo njahit iku?
 7. Keluarga sing rukun uripe kepiye?
 8. Yen sregep sinau dadi kepriye?
Standar kompetensi :Maca
Kompetensi dasar : A. Maca seru aksara, wanda, tembung lan ukara sederhana
B. Maca seru tembung utawa ukara kanthi pocapan sing bener
Indikator :A. Mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana
B. Membaca nyaring, kata atau kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat
Tujuan :A. Agar siswa dapat mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana
B. Agar siswa dapat membaca nyaring, kata atau kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat

 1. MACA
 1. Ngenal aksara lan macane
Wacanen sing seruKuwi meja
Ku wi me ja
K u w i m e j a
Ku wi me ja
Kuwi meja


Iku mas bayu
I ku mas ba yu
I k u m a s b a y u
I ku mas ba yu
Iku mas bayu

 1. Wacanen kanthi seru

Bu Puji Sari
Bu Puji ibune Adit Sari adhine Adit

Pak Awang Toni
Pak awing bapake Adit Toni adhine Adit lan Sari


UJI KOMPETENSI

 1. Sebutna swara apa

 1. Kukuruyuk
Iki swara ….

 1. Meong meong meong
Iki swara ….

 1. Kring kring kring
Iki swara ….

 1. Kwek kwek kwek
Iki swara ….

 1. Cek cek cek
Iki swara ….

 1. Aranana

Ibu lagi Bayu lagi Nina lan ibu lagi
.. ….. …..

Amali lagi Buyung lagi Rendi lagi
.. …… ……

 1. Wenehana tandha ( x ) ing aksara a, b, utawa c sangarepe wangsulan sing koanggep paling bener

 1. Didhawuhi bapak, ibu kudu patuh lan dirungokake yaiku nganggo ….
 1. Irung b. kuping c. mata
 1. Topi dienggo ing sirah yen sepatu dienggo ana ing …..
 1. Sikil b. tangan c. driji
 1. Pitik jago unine kukuruyuk yen pitik babon unine ….
 1. Kwek kwek b. embek c. petok petok
 1. Bulik tindak pasar nitih becak rodane becak ana ….
 1. Loro b. telu c. papat
 1. Ibu Ima lagi masak sayur bayem ana ing ….
 1. Pawon b. kamar c. teras
 1. Kasur, bantal, guling, slimut iku piranti kanggo ….
 1. Mangan b. turu c. sinau
 1. Tika seneng nandur kembang saben sore ….
 1. Disapu b. dibubuti c. disirami
 1. Pelem mentah rasane kecut lek wis mateng rasane ….
 1. Legi b. sepet c. pait
 1. Adhike bapak sing lanang arane ….
 1. Pakdhe b. paklik c. bulik
 1. Sing kalebu piranti olahraga …..
 1. Raket, bal, kok
 2. Sapu, sulak, serbet
 3. Sendok, piring, garpu

soal untuk anak SD kelas 1

A. Rungokno lan tindakna perintahe gurumu!
Ngadeka ing sandinge mejamu
Lungguha maneh ing kursimu
Coba pimpinen ndonga
Bukaen LKS Basa Jawa kaca 27

B. Coba tindakno tuladha iki!
 1. Nggosok papan tulis
 2. Mbukak lawang
 3. Nyulaki meja
 4. Nyapu kelas
 5. Wacaen LKS kaca 29


A. Praktekno gambar ing ngisor iki!
B. Opo sing kok ucapke nalika:
 1. Ketemu guru ing dalan
 2. Njaluk pangapura marang kancamu amarga garisane mook ceklekne
 3. Ijin marang ibumu yen kowe arep dolan
 4. Kowe diparingi hadiah dening bapakmu


A. Wacanen sing banter!
Saiki dina Sabtu
Kelas siji olahraga ning lapangan
Sing mucal olahraga pak Siswanto
Olahragane kasti
Kabeh pada seneng
Kabeh pada sorak-sorak yen ora kena bal
Tim sing menang atine tambah bungah lan bangga

B. Wacanen ukara iki kanthi lagu lan pocapan sing bener!
 1. Maca buku
 2. Budhal sekolah
 3. Turu awan
 4. Mangan sega goreng
 5. Tuti tuku buku
 6. Nana numpak dokar
 7. Mbah kakung dhahar bubur
 8. Bapak maos Koran
 9. Bukaen cendelane
 10. Sinau sing mempengA. Jangkepana ukara ing ngisor iki kanthi milih tembung sajroning kotak!

Ngrumat
Mancing
Masak
Bal-balan
Nandur

Bu Bani ……. pari ing sawah
Pak Mali ……. bebek ing kandang
Tebe lan kanca-kacane lagi …….
Ibu lagi ……. ing pawon

Tito lan Anto lagi ……. Iwak


B. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo ukara jejeg sambung!
 1. Anita nyilih buku ning perpustakaan
 2. Anton makani pithik ning mburi omah
 3. Ibu mundhut bayem lan kangkung
 4. Sari nyapu latar
 5. Aku sarapan sega lan tempe goreng


Uji Kompetensi”
A. Wenehana tanda ping (x) aksara a, b, utawa c kanggo jawaban sing bener!
1. Tuku buku ing toko …….
a. sepatu
b. klambi
c. buku
2. Bapak nandur pari ing …….
a. sawah
b. lapangan
c. kolam
3. Sregep sinau ben …….
a. pinter
b. bodho
c. sakti

4. Ibu blanja sayuran tindak nyang …….
a. sekolah
b. pasar
c. masjid
5. Ratih numpak bi sing …….
a. stasiun
b. terminal
c. bandara

B. Jangkepana ukara ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!

Pak Mundir lagi ……. kembang
Mira lagi …….
Pak Indra maos …….
Bocah-bocah ……. Ing kali

Bocah-bocah lagi dolanan …….


C. Tulisen nganggo jejeg sambung!
 1. Bapak ngunjuk kopi
 2. Tina tuku obat ning apotek
 3. Aku numpak sepur ning stasiun
 4. Bocah kelas siji latihan senam
 5. Ning desaku ana kerja bakti

Rabu, 15 Juni 2011

Huruf dan Angka Bahasa Jawa
Bahasa Jawa


Bahasa Jawa
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Bahasa Jawa
Basa Jawa, Basa Jawi
Dituturkan di

Jumlah penutur
sekitar total 80 juta
12
Bahasa Jawa

Kode-kode bahasa
jv
jav

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk suku bangsa Jawa di Jawa Tengah,Yogyakarta & Jawa Timur. Selain itu, Bahasa Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal beberapa daerah lain seperti di Banten terutama kota Serang, kabupaten Serang, kota Cilegon dan kabupaten Tangerang, Jawa Barat khususnya kawasan Pantai utara terbentang dari pesisir utara Karawang, Subang, Indramayu, kota Cirebon dan kabupaten Cirebon.

Penyebaran Bahasa Jawa
Penduduk Jawa yang merantau, membuat bahasa Jawa bisa ditemukan di berbagai daerah bahkan di luar negeri. Banyaknya orang Jawa yang merantau ke Malaysia turut membawa bahasa dan kebudayaan Jawa ke Malaysia, sehingga terdapat kawasan pemukiman mereka yang dikenal dengan nama kampung Jawa, padang Jawa. Di samping itu, masyarakat pengguna Bahasa Jawa juga tersebar di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan-kawasan luar Jawa yang didominasi etnis Jawa atau dalam persentase yang cukup signifikan adalah : Lampung (61,9%), Sumatra Utara (32,6%), Jambi (27,6%), Sumatera Selatan (27%). Khusus masyarakat Jawa di Sumatra Utara, mereka merupakan keturunan para kuli kontrak yang dipekerjakan di berbagai wilayah perkebunan tembakau, khususnya di wilayah Deli sehingga kerap disebut sebagai Jawa Deli atau Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera). Sedangkan masyarakat Jawa di daerah lain disebarkan melalui program transmigrasi yang diselenggarakan semenjak zaman penjajahan Belanda.
Selain di kawasan Nusantara, masyarakat Jawa juga ditemukan dalam jumlah besar di Suriname, yang mencapai 15% dari penduduk secara keseluruhan, kemudian di Kaledonia Baru bahkan sampai kawasan Aruba dan Curacao serta Belanda. Sebagian kecil bahkan menyebar ke wilayah Guyana Perancis dan Venezuela. Pengiriman tenaga kerja ke Korea, Hong Kong, serta beberapa negara Timur Tengah juga memperluas wilayah sebar pengguna bahasa ini meskipun belum bisa dipastikan kelestariannya
.
Fonologi
Dialek baku bahasa Jawa, yaitu yang didasarkan pada dialek Jawa Tengah, terutama dari sekitar kota Surakarta dan Yogyakarta memiliki fonem-fonem berikut:
Vokal:
Depan
Tengah
Belakang
i
   
u
e
ə
o
(ɛ)

(ɔ)

a


 Konsonan:

Labial
Dental
Alveolar
Retrofleks
Palatal
Velar
Glotal
Letupan
p b
t d

ʈ ɖ
tʃ dʒ
k g
ʔ
Frikatif


s
(ʂ)


h
Likuida & semivokal
w
l
r

j


Sengau
m
n

(ɳ)
ɲ
ŋ


Perhatian: Fonem-fonem antara tanda kurung merupakan alofon. Catatan pembaca pakar bahasa Jawa: Dalam bahasa Jawa [a],[ɔ], dan [o] itu membedakan makna [baba?] 'luka'; [bɔbɔ?]'param' atau 'lobang', sikile di-bɔbɔ?i 'kakinya diberi param', lawange dibɔbɔ?i 'pintunya dilubangi'; dan [bobo?] 'tidur'. [warɔ?] 'rakus' sedang [wara?] 'badak'; [lɔr] 'utara' sedangkan [lar] 'sayap', [gəɖɔŋ?] 'gedung' sedangkan [gəɖaŋ?] 'pisang; [cɔrɔ]'cara' sedang [coro] 'kecoak', [lɔrɔ]'sakit' sedang [loro] 'dua', dan [pɔlɔ] 'pala/rempah-rempah' sedang [polo] 'otak'. Dengan demikian, bunyi [ɔ] itu bukan alofon [a] ataupun alofon [o] melainkan fonem tersendiri.

Sugengrawuh atau "Selamat datang" yang ditulis menggunakan aksara Jawa
Penjelasan Vokal:
Tekanan kata (stress) direalisasikan pada suku kata kedua dari belakang, kecuali apabila sukukata memiliki sebuah pepet sebagai vokal. Pada kasus seperti ini, tekanan kata jatuh pada sukukata terakhir, meskipun sukukata terakhir juga memuat pepet. Apabila sebuah kata sudah diimbuhi dengan afiks, tekanan kata tetap mengikuti tekanan kata kata dasar. Contoh: /jaran/ (kuda) dilafazkan sebagai [j'aran] dan /pajaranan/ (tempat kuda) dilafazkan sebagai [paj'aranan].

Semua vokal kecuali /ə/, memiliki alofon. Fonem /a/ pada posisi tertutup dilafazkan sebagai [a], namun pada posisi terbuka sebagai [ɔ]. Contoh: /lara/ (sakit) dilafazkan sebagai [l'ɔrɔ], tetapi /larane/ (sakitnya) dilafazkan sebagai [l'arane]

Fonem /i/ pada posisi terbuka dilafazkan sebagai [i] namun pada posisi tertutup lafaznya kurang lebih mirip [e]. Contoh: /panci/ dilafazkan sebagai [p'aɲci] , tetapi /kancil/ kurang lebih dilafazkan sebagai [k'aɲcel].
Fonem /u/ pada posisi terbuka dilafazkan sebagai [u] namun pada posisi tertutup lafaznya kurang lebih mirip [o]. Contoh: /wulu/ (bulu) dilafazkan sebagai [w'ulu] , tetapi /ʈuyul/ (tuyul) kurang lebih dilafazkan sebagai [ʈ'uyol].

Fonem /e/ pada posisi terbuka dilafazkan sebagai [e] namun pada posisi tertutup sebagai [ɛ]. Contoh: /lele/ dilafazkan sebagai [l'ele] , tetapi /bebek/ dilafazkan sebagai [b'ɛbɛʔ].
Fonem /o/ pada posisi terbuka dilafazkan sebagai [o] namun pada posisi tertutup sebagai [ɔ]. Contoh: /loro/ dilafazkan sebagai [l'oro] , tetapi /boloŋ/ dilafazkan sebagai [b'ɔlɔŋ].

Penjelasan Konsonan:
Fonem /k/ memiliki sebuah alofon. Pada posisi terakhir, dilafazkan sebagai [ʔ]. Sedangkan pada posisi tengah dan awal tetap sebagai [k].